בחירות למועצת תלמידים – חט"ב שז"ר – שנה"ל תש"פ

מועמדות:

 1. כל תלמיד מבית הספר רשאי להציע את מועמדותו כנציג למועצת התלמידים.
 2. כל מועמד יעדכן את מחנכת הכיתה בדבר התמודדותו, ויוודא שהוא רשום ברשימת המועמדים שנמצאת על לוח המודעות של מועצת התלמידים.
 3. תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 24.10.19

בחירות דמוקרטיות:

 1. מועצת התלמידים תיבחר על ידי בחירות ישירות של כלל תלמידי בית הספר.
 2. לכל תלמיד זכות להצביע פעם אחת בלבד, למתמודד אחד בלבד.
 3. ההצבעה הינה חשאית.
 4. כל כיתה תבחר נציג כיתתי. בחירת הנציג תיעשה על פי עקרון הכרעת הרוב ("הרוב קובע").
 5. גם אם קיים מועמד אחד בלבד לכיתה – יתקיימו בחירות, כאשר על המועמד לקבל לפחות 50% מהקולות בכיתה.
 6. ההצבעה תתקיים מאחורי פרגוד, על ידי פתק הצבעה עם שם המועמד שיוכנס למעטפה סגורה. כל המעטפות ירוכזו בתוך תיבת הקלפי.
 7. ניתן לשים במעטפה פתק לבן ריק שנספר כקול פסול. משמעות פתק לבן ריק: "נמנע".

ספירת הקולות:

  1. ספירת הקולות תתבצע על ידי הוועדה המארגנת ובנוכחות משקיפים.
  2. מעטפה שבה יהיו יותר מפתק אחד – תיפסל!

מועד קיום הבחירות: יום שני, 4 בנובמבר 2019, ו' בחשון התש"פ

 • תעמולה:
 1. בין התאריכים 3/11- 24/10 ניתן יהיה לקיים תעמולה בבית הספר בכדי לצבור קהל בוחרים.
 2. לכל מועמד תינתן האפשרות לדבר לקהל הבוחרים הן במסגרת הכיתתית והן במסגרת השכבתית/ בית ספרית.
 3. התעמולה הינה תעמולה חיובית וחברית בלבד. חל איסור מוחלט על הכפשה / פגיעה במועמדים אחרים. במקרה של פגיעה או יחס לא מכבד וחברי כלפי מועמד אחר – תישקל האפשרות לפסול את מועמדותו של הפוגע. על המועמד לוודא כי גם תומכיו אינם פוגעים במועמדים אחרים.
 4. יש להימנע מתעמולה הכוללת דברים חומריים (מתנות/ ממתקים וכו') על מנת לאפשר שוויון בין כל המועמדים.

הרכב המועצה:

 1. המועצה תורכב מחברי מועצה נבחרים ופעילי מועצה:
 • 23 חברי מועצה נבחרים – נציג מכל כיתה שנבחר ברוב קולות על ידי תלמידי הכיתה.
 • פעילי מועצה – תלמידים שלא נבחרו ברוב קולות אך הינם חברים פעילים במועצת התלמידים.
כניסה למערכת