logo01
logo01

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

מבנה ארגוני חט"ב שז"רמנהלת: שוש גרג'י

סגנים:

אריאלה טבוך

ריצ'ארד

 

מנהלה:

מנהלת כספים: ורד פסו

שרון

שלי

יפעת

אב בית: רן

 

שכבה ז':

רכז שכבה: ליבנת

יועצת: יעל קורן

 

שכבה ח':

רכז שכבה: ריצ'ארד

יועצת: אביה

 

שכבה ט':

רכז שכבה: רינת

יועצת: דנה

 

רכז חינוך מיוחד/תקשורת: ריצ'ארד

רכזת מסלול מחוננים: אורית סיני

 

רכזי מקצוע:

מדעים: גלית

אנגלית: סוזי

עברית: איריס

ספרות: מיכל

תנ"ך: אורלי ריבקין

היסטוריה: אסף

תרבות ישראל: גילה

אמנות: הילית

חינוך גופני: עמית

ערבית: עליזה

כישורי חיים: צוות היועצות

של"ח ומש"צים: גרשון שיק

אל"ה: תמר

תקשוב: מיטל יפה-דיטשר

השאלת ספרים: מיכל אשר

מדריך מוגנות: ניר

הגדרות כלליות כניסה למערכת