logo01
logo01

כיתות תקשורת ASD

”התוצאה העליונה ביותר של החינוך היא סובלנות” ׁ(הלן קלר)

כיתה לתלמידים על הרצף האוטיסטי (כיתת תקשורת) היא כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל, אשר מיועדת לתלמידים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. הכיתה מזמנת למידה בסביבה בטוחה, מוגנת ומותאמת לצורכי התלמידים במערך בית-ספר רגיל על כל מאפייניו והתרבות הייחודית לו.

 

בחטיבת שז"ר שלוש כיתות תקשורת ASD, כיתה אחת בשכבת ז, שתי כיתות בשכבת ח, בהובלת צוות מובחר, מקצועי רגיש ומסור.

הכיתות מונות בין 6-8 תלמידים וכוללות: צוות חינוכי ( 2 מחנכות, 2 סייעות כיתתיות) וצוות טיפולי מורחב אשר תפקידו לתת מענה לעשייה החינוכית בתוך הכיתה ולשילוב התלמידים עם יתר באי בית הספר. כמו כן, עומדים לרשותנו מומחית תחום מטעם מתי”א המלווה ומדריכה את הצוות החינוכי, רכז חינוך מיוחד, יועצת שכבה, צוות טיפולי ופסיכולוג.

עקרון עבודת הצוות הוא אחד מאבני הבניין בהפעלתה של כיתת התקשורת, הצוות החינוכי והטיפולי של הכיתות נפגש מדי שבוע לישיבה המתייחסת למכלול ההיבטים של העבודה עם תלמידים.

 

יום הלימודים בכיתה (07:45-15:20) כולל תכניות לימודים קבוצתיות, פרטניות, מערכת טיפולים

(קבוצתית ואישית) ושילוב בכיתות המקבילות בהתאם לצרכים וליכולות של התלמיד/ה או הקבוצה.

 

בחופשות ( סוכות, חנוכה טרום פסח) ובמסגרת חופשת הקיץ מתקיימת בבית הספר קייטנה לימודית חוויתית לתלמידי חנ"מ תקשורת. לוח מועדי ההפעלה בחופשה לשנה"ל יתפרסם בתחילת השנה.

 

כיתות התקשורת הן חלק בלתי נפרד ממארג בית-הספר הכולל. הן מושתתות על תפיסה הדוגלת בערכי השוויון, כבוד האדם, קבלת האחר, נתינה ואחריות הדדית. הן תורמות לא רק לתלמידי כיתת התקשורת כי אם לכלל תלמידי בית-הספר והצוות החינוכי.

קליטת התלמידים בבית הספר לכיתת תקשורת  מתקיימת לאחר התכנסות של ועדת זכאות ואפיון שקובעת את זכאותם של התלמידים לשירותי חינוך מיוחד ואת סוג המסגרת החינוכית ההולמת את תפקודם ואת צורכיהם בשיתוף ההורים ובהסכמתם.

תכנית הלימודים בכיתה מתבססת בהלימה  לזו של שכבת הגיל ומותאמת לתלמידים. כמו כן, מופעלות תוכניות ייחודיות נוספות המותאמות למאפייני הלקות כגון: בית מאפה, כלבנות, חווה חקלאית, קבוצות רגשיות חברתיות, העצמה דרך הספורט ועוד.

תלמידי כיתת התקשורת חשופים לאורך יום הלימודים לתקשורת חברתית תקינה המזמנת יצירת

קשרי חברות עם בני גילם בליווי צוות תומך. השתלבות התלמידים באה לידי ביטוי בהיבטים לימודיים, חברתיים, קהילתיים, הן ברמת הפרט והן ברמת הכיתה.

תכנון הלימודים בכיתות התקשורת שם דגש על פיתוח יכולות תקשורתיות וחברתיות, הקניית כישורי חיים ועצמאות, פיתוח מיומנויות והרגלי למידה עצמאית, גיבוש זהות ויכולת לייצוג עצמי והכנת התלמידים לחיים עתידיים כבוגרים המשתלבים בחברה ובקהילה.

תכנית אישית (תל”א) היא כלי עבודה דינמי המתווה את יעדי ודרכי העבודה עם התלמיד/ה, ומאפשר תהליכי הערכה ובקרה לאורך שנת הלימודים. התל”א כוללת פירוט של מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק בתפקודו/ה,  פירוט המטרות והיעדים לעבודה עם התלמיד/ה וכלל התמיכות הנדרשות לתפקוד בסביבה החינוכית-חברתית. תהליך כתיבת התל”א נעשה בשיתוף הצוות הרב-מקצועי, ההורים והתלמידים. כל תלמיד/ה לוקח חלק ומשתתף בבחירת המטרות ובדרכים להשגתן לאורך השנה בהתאם ליכולותיו/ה. סיכום התל”א יוגש להורים בסוף שנת הלימודים.

 

הצוות החינוכי מקיים תקשורת שוטפת עם ההורים והתלמידים ונמצא עבורם לכל דבר ועניין.

אנו רואים בהורים שותפים מלאים להתפתחות הרגשית והלימודית של הילדים ומקיימים עמם דיאלוג מכבד כשמטרת העל המשותפת לכולנו היא פעולה למען טובת הילדים והכשרתם המיטבית לעתיד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת